Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vos Reijntjes De Pagter Notarissen

 1. Vos Reijntjes De Pagter notarissen, hierna te noemen “VRP”, is een maatschap van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
  Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten rechtsbetrekkingen waarbij VRP als opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht.

  Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van VRP, maar ook ten behoeve van de (voormalig) maten, alsmede (hun) voormalige bestuurders, alle andere personen die voor VRP werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen VRP aansprakelijk zou kunnen zijn, dan wel de eventuele erfgenamen van alle voornoemde personen.

  Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van een opdrachtgever, worden uitdrukkelijk uitgesloten

 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door VRP, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

 4. VRP is bevoegd bij de uitvoering van iedere opdracht derde(n) in te schakelen. VRP is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derde(n). VRP heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde mocht bedingen, namens de cliënt te aanvaarden.

 5. Iedere aansprakelijkheid van VRP voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens VRP, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke door VRP afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering is of wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Deze beperking van aansprakelijkheid van VRP geldt ongeacht of de aansprakelijkheid voortvloeit uit een overeenkomst, de wet of een andere rechtsgrond.

 6. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit de schade is ontstaan.

 7. Deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle aan VRP verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door VRP worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van VRP is bedongen geldt als een jegens deze derden onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

 8. Alle vorderingsrechten jegens VRP in verband met de door VRP verrichte of opgedragen werkzaamheden (daaronder mede begrepen vorderingen tot vergoeding van schade), vervallen door verloop van één (1) jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten respectievelijk de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van VRP.

 9. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VRP, vrijwaart de cliënt VRP en de aan haar verbonden personen voor alle aanspraken van derden, alsmede tegen alle bijkomende kosten verband houdende met de door VRP aan de cliënt verleende diensten. Deze vrijwaring omvat mede kosten van juridische bijstand.

 10. Indien een opdracht wordt verleend door meerdere (rechts)personen, dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van VRP.

 11. Declaraties van VRP dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. De cliënt is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. VRP is gerechtigd haar debiteurenbeheer uit te besteden en in dat kader persoonsgegevens van de cliënt te verstrekken.

 12. VRP kan, als cliënt in verzuim is, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.

 13. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij vooraf anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door VRP gehanteerd uurtarief, vermeerderd met eventuele kosten van derden. Ook voor werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is VRP bevoegd haar werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 14. VRP behoudt zich het recht voor om (uur)tarieven te wijzigen.

 15. VRP kan in het kader van de uitvoering van de opdracht gelden onder zich houden.

  VRP zal deze gelden storten op een kwaliteitsrekening bij een in Nederland gevestigde bank. VRP is niet aansprakelijk voor kosten of aansprakelijkheden veroorzaakt door handelen of nalaten door de bank of niet nakoming van de verplichtingen van de bank. Indien deze bank aan VRP negatieve rente over de gestorte gelden van de cliënt of een derde in rekening brengt, komt deze negatieve rente ten laste van de cliënt respectievelijk derde en wordt dit in mindering gebracht op het gestorte bedrag.

 16. Een vordering op VRP vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand.

 17. Op de dienstverlening door VRP is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. In dat kader is VRP onder meer verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. VRP is daarnaast verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de bevoegde autoriteit(en).

  Indien VRP overgaat tot melding van een ongebruikelijke transactie zal zij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt(en).

 18. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De cliënt stemt in met elektronische communicatie.

  De client is op de hoogte van het feit dat deze wijze van communicatie niet als veilig wordt beschouwd.

  VRP is niet aansprakelijk indien elektronische communicatie wordt onderschept, gemanipuleerd, vertraagd, verkeerd wordt doorgestuurd of wordt geïnfecteerd met een virus. In het geval dat de cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de toepasselijkheid uitgesloten van artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in het elektronische handelsverkeer, en van artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de wijze waarop overeenkomsten in handelsverkeer worden aangegaan.

 19. VRP verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op de website van VRP (www.vrdp.nl).

 20. Op de dienstverlening door VRP inzake consumententransacties is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Deze regeling is raadpleegbaar via www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

 21. Voor notariële werkzaamheden in opdracht van consumenten gelden nog de volgende voorwaarden:

  (a) de notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Ten behoeve van opdrachten van consumenten is een uitleg van deze regels te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt; en

  (b) VRP licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar dienstverlening.

 22. Op de rechtsverhouding tussen VRP en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de geschillencommissie bevoegd.

 23. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 24. VRP kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zijn van toepassing op alle daaropvolgende rechtsverhoudingen met de cliënt.